:::

研究人才詳細資料


出版年月 著作類別 著作名稱 作者 收錄出處
2023-08 期刊論文 Soft Phonon Mode Triggering Fast Ag Diffusion in Superionic Argyrodite Ag8GeSe6 Xingchen Shen, Michael Marek Koza, Yung-Hsiang Tung, Niuchang Ouyang, Chun-Chuen Yang, Chen Wang, Yue Chen, Kristin Willa, Rolf Heid, Xiaoyuan Zhou, Frank Weber Small
2023-08 期刊論文 Study of interplay between magnetic/electric fields and Cr-doped effect in Mo1-xCrxSe2 (x=0, 0.5) nanosheet Yu-Ting Lee, Tung-Chi Tsai, Chun-Chuen Yang, Yung-Hsiang Tung, Kuen-Song Lin IEEE Transactions on Magnetics
2023-04 期刊論文 Boosting the electrochemical performance of Prussian-Blue-analogue based Li-ion rechargeable batteries by the addition of Ag or Ni nanoparticles into the cathode Erdembayalag Batsaikhan, Ma-Hsuan Ma, Chun Chuen Yang, Chun-Ming Wu, Wen-Hsien Li Inorganic Chemistry Communications
2023-03 期刊論文 High thermoelectric performance and compatibility in Cu3SbSe4–CuAlS2 composites Yuling Huang, Xingchen Shen, Guiwen Wang, Bin Zhang, Sikang Zheng, Chun-Chuen Yang, Xuan Hu, Shaokuan Gong, Guang Han, Guoyu Wang, Xu Lu, Xiaoyuan Zhou Energy & Environmental Science
2022-11 期刊論文 Spinel Phase MnIn2S4 Enfolded with Reduced Graphene Oxide as Composite Anode Material for Lithium-Ion Storage Rasu Muruganantham, Jou-An Chen, Chun-Chuen Yang, Pei-Jun Wu, Fu-Ming Wang, Wei-Ren Liu Materials Today Sustainability
2022-08 期刊論文 Evaluation of Locomotion Complexity in Zebrafish after Exposure to Twenty Antibiotics by Fractal Dimension and Entropy Analysis Michael Edbert Suryant, Chun-Chuen Yang, Gilbert Audira, Ross D. Vasquez, Marri Jmelou M. Roldan, Tzong-Rong Ger, Chung-Der Hsiao Antibiotics
2022-06 期刊論文 Acute and Chronic Effects of Fin Amputation on Behavior Performance of Adult Zebrafish in 3D Locomotion Test Assessed with Fractal Dimension and Entropy Analyses and Their Relationship to Fin Regeneration Gilbert Audira, Michael Edbert Suryanto, Kelvin H.-C. Chen, Ross D. Vasquez, Marri Jmelou M. Roldan, Chun-Chuen Yang, Chung-Der Hsiao, Jong-Chin Huang Biology
2022-03 期刊論文 A combined first principles and experimental study on Al-doped Na3V2(PO4)2F3 cathode for rechargeable Na batteries Shu-Han Zhuang, Chun-Chuen Yang, Mingtao Zheng, Subadevi Rengapillai, Sivakumar Marimuthu, Yu-Shen Chiang, Bor Kae Chang, Chia-Hung Huang, Wei-Ren Liu Surface and Coatings Technology
2021-11 期刊論文 Enhanced Thermoelectric Performance and Electronic Transport Properties of Ag-Doped Cu2–xS0.5Se0.5 Xingchen Shen, Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Allen Benton, Chenxiao Lin, and Jian He ACS Applied Energy Materials
2021-04 期刊論文 Size effect on multiferroicity of GdMn2O5 nanorods Yang-Hsiang Tung, Yi-Jung Chen, Chun-Chuen Yang, Cheng-Yu Weng, Yen-Kai Huang, Yang-Yuan Chen, Maw-Kuen Wu Chinese Journal of Physics
2021-03 期刊論文 Structural, optical and excitonic properties of urea grading doped CH3NH3PbI3 thin films and their application in inverted-type perovskite solar cells Diksha Thakur, Jia-Ren Wu, Anjali Chandel, Kai-Jen Cheng, Shou-En Chiang, Kun-Bin Cai, Sheng-Hui Chen, Chun-Chuen Yang, Yuan-Liang Zhong, Chi-Tsu Yuan, Ji-Lin Shen, Sheng Hsiung Chang Journal of Alloys and Compounds
2021-02 期刊論文 Synthesis, luminescent properties and ab initio study of yellow-emitting Sr8MgGa(PO4)7:Eu2+phosphors for white light-emitting diodes Jou-An Chen, Michal Piasecki, Chun-Chuen Yang, Myron Rudysh, Wei-Ren Liu Journal of Luminescence
2021-01 期刊論文 Compositional Fluctuations Locked by Athermal Transformation Yielding High Thermoelectric Performance in GeTe Yi-Fen Tsai, Pai-Chun Wei, Liuwen Chang, Kuang-Kuo Wang, Chun-Chuen Yang, Yen-Chung Lai, Cheng-Rong Hsing, Ching-Ming Wei, Jian He, G. Jerey Snyder, Hsin-Jay Wu ADVANCED MATERIALS
2020-12 期刊論文 Anti-solvent mixture-mediated reduction of photocurrent hysteresis in high-impurity perovskite precursor based MAPbI3 solar cells Chung-Yu Li, Yin-Song Liao, DikshaThakur, Anjali Chandel, Shou-En Chiang, Jia-Ren Wu, Po-Han Lee, Chia-Lung Tsaid, Chun-Chuen Yang, Yuan-Liang Zhong, Ji-Lin Shen, Sheng Hsiung Chang Solar Energy
2020-10 期刊論文 Structural, optical and excitonic properties of urea grading doped CH3NH3PbI3 thin films and their application in inverted-type perovskite solar cell Diksha Thakur, Jia-Ren Wu, Anjali Chandel, Kai-Jen Cheng, Shou-En Chiang, Kun-Bin Cai, Sheng-Hui Chen, Chun-Chuen Yang, Yuan-Liang Zhong, Chi-Tsu Yuan,Ji-Lin Shen, Sheng Hsiung Chang Journal of Alloys and Compounds
2020-06 期刊論文 Tailoring the mesoporous ZnMn2O4 spheres as anode materials with excellent cycle stability for sodium-ion batteries Rasu Muruganantham, Irish Valerie B. Maggay, Jun-Ying Huang, Yan-Gu Lin, Chun-Chuen Yang, Wei-Ren Liu JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
2020-04 期刊論文 High Thermoelectric Performance in Sulfide‐Type Argyrodites Compound Ag8Sn(S1−xSex)6 Enabled by Ultralow Lattice Thermal Conductivity and Extended Cubic Phase Regime Xingchen Shen, Yi Xia, Chun‐Chuen Yang, Zhao Zhang, Shulong Li, Yung‐Hsiang Tung, Allen Benton, Xiao Zhang, Xu Lu, Guoyu Wang, Jian He, Xiaoyuan Zhou ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
2020-02 期刊論文 Enhancement of Tetrahedral Chromium (Cr4+) Concentration for High-Gain in Single-Mode Crystalline Core Fibers Chun-Nien Liu, Jhuo-Wei Li, Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Wei-Chih Cheng, Sheng-Lung Huang, Wood-Hi Cheng IEEE Photonics Journal
2020-02 期刊論文 Interplay between doping and size effects on Y1-xEuxMn2O5 nanorods Ting-Wei Hsu, Chun-Chuen Yang, Yung-Hsiang Tung, Cheng-Wei Kao, Wei-Chun Wu, Yu-Ting Lee, and Kuen-Song Lin AIP ADVANCES
2020-02 期刊論文 Tetrazine‐Based Metal‐Organic Frameworks as Scaffolds for Post‐Synthetic Modification by the Click Reaction Madhan Vinu, Kulandaivel Sivasankar, Samikannu Prabu, Jeng‐Liang Han, Chia‐Her Lin, Chun‐Chuen Yang, Jan Demel European Journal of Inorganic Chemistry
2019-12 期刊論文 Intriguing field-effect-transistor performance of two-dimensional layered and crystalline CrI3 Ranjit A.Patil, Hao-Wei Tu, Ming-Hsing Jen, Jing-Jia Lin, Ching-Cherng Wu, Chun-Chuen Yang, Duy Van Pham, Chih-Hung Tsai, Chien-Chih Lai, Yung Liou,Wen-Bin Jian, Yuan-RonMa Materials Today Physics
2019-12 期刊論文 Rapid Desolvation-Triggered Domino Lattice Rearrangement in a Metal-Organic Framework Sheng-Han Lo, Liang Feng, Kui Tan, Shuai Yuan, Kun-Yu Wang, Bing-Han Li, Wan-Ling Liu, Gregory S. Day, Jia-Luo Li, Chun-Chuen Yang, Tzuoo-Tsair Luo, Chia-Her Lin, Sue-Lein Wang, Kuang-Lieh Lu, Yves J. Chabal and Hong-Cai Zhou Nature Chemistry
2019-10 期刊論文 Size effect on the structure and magnetic properties of SmMn2O5 nanorods Ting-Wei Hsu, Chun-Chuen Yang, Chuen-Yang Chu, Yung-Hsiang Tung, Cheng-Wei Kao, Wei-Chun Wu, and Kuen-Song Lin Chinese Journal of Physics
2019-07 期刊論文 Thermoelectric study of Zn-doped n-type AgIn5Se8: Hopping and band electrical conduction along with low lattice thermal conduction in diamond-like structure Xingchen Shen, Guiwen Wang, Shulong Li, Chun-Chuen Yang, Huan Tan, Yumeng Zhang, Xu Lu, Jian He, Guoyu Wang, XiaoyuanZhou JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS
2019-03 期刊論文 Interplay between magnetic ion and amorphous carbon in Na3V2(PO4)3/C nanocomposite Cheng-Wei Kao, Chun-Chuen Yang*, Chin Wei Wang, Shu-Han Zhuang, Yung-Hsiang Tung, Ting-Wei Hsu, Wei-Chun Wu, Wei-Ren Liu, Kuen-Song Lin AIP Advances
2019-03 期刊論文 Thermoelectric Figure-of-Merit of Fully Dense Single-Crystalline SnSe Pai-Chun Wei, Sriparna Bhattacharya, Yu-Fei Liu, Fengjiao Liu, Jian He, Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Cheng-Rong Hsing, Duc-Long Nguyen, Ching-Ming Wei, Mei-Yin Chou, Yen-Chung Lai, Tsu-Lien Hung, Syu-You Guan, Chia-Seng Chang, Hsin-Jay Wu, Chi-Hung Lee, Wen-Hsien Li, Raphael P Hermann, Yang-Yuan Chen, Apparao M Rao ACS Omega
2019-01 期刊論文 Metal–Organic‐Framework‐Derived Hollow N‐Doped Porous Carbon with Ultrahigh Concentrations of Single Zn Atoms for Efficient Carbon Dioxide Conversion Qihao Yang, Chun‐Chuen Yang, Chia‐Her Lin, Hai‐Long Jiang 應用化學
Angewandte Chemie International Edition
2018-12 期刊論文 High-Temperature Structural and Thermoelectric Study of Argyrodite Ag8GeSe6 Xingchen Shen, Chun-Chuen Yang, Yamei Liu, Guiwen Wang, Huan Tan, Yung-Hsiang Tung, Guoyu Wang, Xu Lu, Jian He, Xiaoyuan Zhou ACS Applied Materials & Interfaces
2018-12 期刊論文 Impact of the crystal phase and 3d-valence conversion on the capacitiveperformance of one-dimensional MoO2, MoO3, and Magnéli-phase Mo4O11nanorod-based pseudocapacitors Duy Van Pham, Ranjit A. Patil, Chun-Chuen Yang, Wan-Chi Yeh, Yung Liou, Yuan-Ron Ma Nano Energy
2018-11 期刊論文 Characterization of coumarin-6 polycrystalline films growth from vacuum deposition at various substrate temperatures Ko-Lun Chen, Hui-Ting Liu, Jang-Hung Yu, Yung-Hsiang Tung, Yun-Syuan Chou,Chun-Chuen Yang, Jyh-Shyang Wang, Ji-Lin Shen & Kuan-Cheng Chiu Scientific Reports
2018-11 期刊論文 P‑Type Doping of WS2 Quantum Dots via Pulsed Laser Ablation Septem P. Caigas, Min-Chiang Cheng, Tzu-Neng Lin, Svette Reina Merden S. Santiago, Chi-Tsu Yuan, Chun-Chuen Yang, Wu-Ching Chou, Ji-Lin Shen ACS Photonics
2018-11 期刊論文 Role of Fe-Doping Effect in 2-D MoS2 Magnetic Semiconductor Cheng-Wei Kao, Chun-Chuen Yang, Hao-Che Kao, Yung-Hsiang Tung, Ting-Wei Hsu, Wei-Chun Wu, and Kuen-Song Lin IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
2018-05 期刊論文 Impact of the crystal phase and 3d-valence conversion on the capacitive performance of one-dimensional MoO2, MoO3, and Magnéli-phase Mo4O11 nanorod-based pseudocapacitors Duy Van Phama, Ranjit A. Patila, Chun-Chuen Yangb, Wan-Chi Yeha, Yung Liouc, Yuan-Ron Ma Nano Energy
2018-02 期刊論文 Effects of structural crystallinity and defects in microporous Al-MOF filled chitosan mixed matrix membranes for pervaporation of water/ethanol mixtures Madhan Vinu, Duraisamy Senthil Raja, Yue-Chun Jiang, Ting-Yu Liu, Ya-Yun Xie, Yi-Feng Lin, Chun-Chuen Yang, Chia-Her Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Yusuke Yamauchi, Yu-Heng Deng, KevinC.-W. Wu Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
2017-12 期刊論文 Effects of structural crystallinity and defects in microporous Al-MOF filled chitosan mixed matrix membranes for pervaporation of water/ethanol mixtures Madhan Vinu, Duraisamy Senthil Raja, Yue-Chun Jiang,Ting-Yu Liu, Ya-Yun Xie, Yi-Feng Lin, Chun-Chuen Yang, Chia-Her Lin, Saad M. Alshehri, Tansir Ahamad, Rahul R. Salunkhe, Yusuke Yamauchi, Yu-Heng Deng, Kevin C.-W. Wu Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers
2017-10 期刊論文 Magnetic Property Enhancement of Melt Spun YCo Ribbons by Fe and C Doping H. W. Chang, W. C. Ou, Y. I. Lee, C. W. Shih, W. C. Chang, C. C. Yang, C. C. Shaw IEEE Transactions on Magnetics
2017-01 期刊論文 Characterization of polyaniline synthesized from chemical oxidative polymerization at various polymerization temperatures Ku-Yen Lin, Lun-Wei Hu, Ko-Lun Chen, Ming-Deng Siao, Wei-Fu Ji, Chun-Chuen Yang, Jui-Ming Yeh, Kuan-Cheng Chiu European Polymer Journal
2017-01 期刊論文 Electrical bistability in a metal–organic framework modulated by reversible crystalline-to-amorphous transformations Jing Wei Xiu, Guan E Wang, Ming Shui Yao, Chun Chuen Yang, Chia Her Lin, Gang Xu, Bulgarian Chemical Communications
2017-01 期刊論文 Role of molecular conformations in rubrene polycrystalline films growth from vacuum deposition at various substrate temperatures Ku-Yen Lin, Yan-Jun Wang, Ko-Lun Chen, Ching-Yuan Ho, Chun-Chuen Yang, Ji-Lin Shen, Kuan-Cheng Chiu Scientific Reports
2017-01 期刊論文 Size effects on magnetic property of multiferroic DyMn2O5 nanorods Yung-Hsiang Tung, Chun-Chuen Yang, Ting-Wei Hsu, Cheng-Wei Kao, Yang Yuan Chen AIP Advances
2016-06 期刊論文 Oxygen deficiency-induced anomalous enhancement of Neel temperature and magnetic coupling for Bi0.9Ca0.1FeO3- and Bi0.9Pb0.1FeO3- Hsiung Chou, Chen-Wei Yen, Chun-Chuen Yang, G. D. Dwivedi, Kung Shuang Yang, C.P. Wu, K.C. Liu, Wen-Hsien Li Acta Materialia
2016-04 期刊論文 Rubrene polycrystalline films growth from vacuum deposition at various substrate temperatures Ku-Yen Lin, Yan-Jun Wang, Ko-Lun Chen, Chun-Chuen Yang, Ching-Yuan Ho, Kueir-Rarn Lee, Ji-Lin Shen, Kuan-Cheng Chiu Journal of Crystal Growth
2016-03 期刊論文 Magnetic properties improvement of melt spun Co86.5Hf11.5B2 nanocomposites by refractory elements substitution H. W. Chang, Y. H. Lin, C. W. Shih, M. C. Liao, Y. I. Lee, W. C. Chang, C. C. Yang, C. C. Shaw Journal of Magnetism and Magnetic Materials
2016-03 期刊論文 Size effect on LuMn2O5 nanorods Ting-Wei Hsu, Chung-Cheun Yang*, Hao-Wei Tu, Yong-Xiang Tong, and Kuen-Song Lin IEEE Transactions on Magnetics
2016-03 期刊論文 Thermal and plasma synthesis of metal oxide nanoparticles from MOFs with SERS characterization Bing-Han Li, Tsung-Han Yu, Cheng-Yu Weng, Chung-Chun Yang, Chia-Her Lin, Szetsen Lee Vibrational Spectroscopy
2016-02 期刊論文 Direct observation of charge re-distribution in MgB2 superconductor Sheng Yun Wu, Po-Hsun Shih, Jhong-Yi Ji, Ting Chan, Chun-Chuen Yang Superconductor Science and Technology
2016-01 期刊論文 A novel blue-emitting phosphors - BaBeSiO4:Eu2+: Luminescence properties and its application for UV-light emitting diodes Kai-Yuan Yeh, Chun-Chuen Yang, Wei-Ren Liu and M.G. Brik Optical Materials Express
Optical Materials Express
2015-11 期刊論文 Magnetic properties improvement of melt spun Co86.5Hf11.5B2 nanocomposites by refractory elements substitution H. W. Chang, Y. H. Lin, C. W. Shih, M. C. Liao, Y. I. Lee, W. C. Chang, C. C. Yang, C. C. Shaw Journal of Magnetism and Magnetic Materials
Journal of Magnetism and Magnetic Materials
2015-09 期刊論文 Enhancement of thermoelectric figure of merit in β -Zn4Sb3 by indium doping control Pai-Chun Wei, Chun-Chuen Yang, Jeng-Lung Chen, Raman Sankar, Chi-Liang Chen, Chia-Hao Hsu, Chung-Chieh Chang, Cheng-Lung Chen, Chung-Li Dong, Fang-Cheng Chou, Kuei-Hsien Chen, Maw-Kuen Wu and Yang-Yuan Chen APPLIED PHYSICS LETTERS
APPLIED PHYSICS LETTERS
2015-07 期刊論文 Electrochemically grown nanocrystalline V2O5 as high-performance cathode for sodium-ion batteries Hui-Ying Li, Cheng-Hsien Yang, Chuan-Ming Tseng, Sheng-Wei Lee, Chun-Chuen Yang, Tzi-Yi Wu, Jeng-Kuei Chang Journal of Power Sources
Journal of Power Sources
2015-04 期刊論文 Low-temperature physical properties of CeAuSn single crystals C. L. Huang, V. Fritsch, B. Pilawa, C. C. Yang, M. Merz, and H. v. Löhneysen PHYSICAL REVIEW B
PHYSICAL REVIEW B
2015-03 期刊論文 Size effect on multiferroic TbMn2O5 nanorods Chun-Chuen Yang, Yung-Hsiang Tung, Yi-Jung Chen, Ting-Wei Hsu1, Pang-Yen You1, Ting-Shan Chan, Yang-Yuan Chen Journal of Applied Physics
Journal of Applied Physics
2015-03 期刊論文 Spin-phonon study of EuMn2O5 nanorods Ting-Wei Hsu, Chung-Cheun Yang,* Yong-Xiang Tong, Wei-Jhe Shih, Kuen-Song Lin Journal of Applied Physics
Journal of Applied Physics
2015-02 期刊論文 Homo- and heterometallic coordination networks based on linear trinuclear Co(II) units: syntheses, structures and magnetic properties Wun-Jhih Huang, Chia-Ju Hsu, Shao-Kang Tsai, Hsiu-Yi He, Jaw-Jih Ding, Ting-Wei Hsu, Chun-Chuen Yang and Jhy-Der Chen RSC Advances
RSC Advances
2015-01 期刊論文 Characterization of facial and meridional Alq3 thin films fabricated from physical vapor transport at high substrate temperatures Shang-Yu Hung, Ruei-Lin Kao, Ku-Yen Lin, Chun-Chuen Yang, Kuen-Song Lin, Yu-Chiang Chao, Jyh-Shyang Wang, Ji-Lin Shen, Kuan-Cheng Chiu, Materials Chemistry and Physics
2014-11 期刊論文 Hard magnetic property enhancement of Co7Hf-based ribbons by boron doping H. W. Chang, M. C. Liao, C. W. Shih, W. C. Chang, C. C. Yang, C. H. Hsiao, and H. Ouyang Applied Physics Letters
2014-11 期刊論文 Size Effect on Multiferroic HoMn2O5 Nanorods Chun-Chuen Yang, Ting-Wei Hsu, Sheng-Shiang You, Jaw-Jih Ding, Wei-Jhe Shih, Yang-Yuan Chen, and Maw-Kuen Wu IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
2014-11 期刊論文 Spin-Phonon Coupling in PrMn2O5 Nanorods Ting-Wei Hsu, Chung-Cheun Yang, Huo-Yen Chen, Hsi-Sheng Hsia, Kuen-Song Lin IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
2014-08 期刊論文 Evaluation of structural transformation in 2D metal–organic frameworks based on a 4,4′- sulfonyldibenzoate linker: microwave-assisted solvothermal synthesis, characterization and applications Cheng-You Wu, Duraisamy Senthil Raja, Chun-Chuen Yang,* Chun-Ting Yeh, Yu-Ru Chen, Chen-Yu Li, Bao-Tsan Ko* and Chia-Her Lin* 結晶工程通訊
CRYSTENGCOMM
2014-01 期刊論文 Effect of Size on Magnetic Properties of NdMn O Nanorods Chun-Chuen Yang , Zhe-An Jian , Yi-Jung Chen , Yang-Yuan Chen IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
2013-11 期刊論文 Structural and electrical characterization of polyanilines synthesized from chemical oxidative polymerization via doping/de-doping/re-doping processes Shiow-Jing Tang, Ku-Yen Lin, Yun-Rong Zhu, Hsiu-Ying Huang, Wei-Fu Ji, Chun-Chuen Yang, Yu-Chiang Chao, Jui-Ming Yeh and Kuan-Cheng Chiu Journal of Physics D: Applied Physics
2013-03 期刊論文 A mesoporous aluminium metal–organic framework with 3 nm open pores† Sheng-Han Lo, Ching-Hsuan Chien, Yu-Lun Lai, Chun-Chuen Yang, Jey Jau Lee, Duraisamy Senthil Raja and Chia-Her Lin* JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
2013-03 期刊論文 Structural diversity of Ni(II) coordination polymers containing dipyridyl amide and angular dicarboxylate ligands: synthesis, structures and magnetism. Yu-Hung Liao , Wayne Hsu , Chun-Chuen Yang , Can-Yu Wu , Jhy-Der Chen and Ju-Chun Wang CRYSTENGCOMM
2013-02 期刊論文 Efficient energy transfer from InGaN quantum wells to Ag nanoparticles G. W. Shu, C. H. Chiu, L. T. Huang, T. N. Lin, C. C. Yang, J. S. Wang, C. T. Yuan, J. L. Shen,* H. C. Kuo,* C. A. J. Lin, W. H. Chang, H. H. Wang, H. I. Yeh, W. H. Chang, W. C. Fan and W. C. Chou, PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
2013-01 期刊論文 Novel trypsin–FITC@MOF bioreactor efficiently catalyzes protein digestion Wan-Ling Liu, Sheng-Han Lo, Brenda Singco, Chun-Chuen Yang, Hsi-Ya Huang* and Chia-Her Lin,* JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY
2012-10 期刊論文 Re-condensation and decomposition of Tris(8-hydroxyquinoline)-aluminum in a vapor transport ampoule Fan-Hsuan Kao, Ku-Yen Lin, Da-Jeng Jan, Shiow-Jing Tang, Chun-Chuen Yang, Chia-Her Lin, Jui-Ming Yeh, Kuan-Cheng Chiu JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH
2012-07 期刊論文 應用於物理教學之影像數位分析技術 楊仲準 物理教育學刊
2012-01 期刊論文 Microwave synthesis and gas sorption of calcium and strontium metal–organic frameworks with high thermal stability. Chun-Ting Yeh, Wei-Cheng Lin, Sheng-Han Lo, Ching-Che Kao, Chia-Her Lin*, and Chun-Chuen Yang CRYSTENGCOMM
2011-12 研討會論文 Neutron Diffraction Study of the Mn Spin Correlation in Bi0.46Ca0.54Mn0.95Cr0.05O3 Chi-Huang Lee, Chun-Ming Wu, Daniel Hsu, Chin-Wei Wang, Chih-Jen Wang, Wen-Hsien Li*, Chun-Chuen Yang, Jirong Sun, Jeffrey W. Lynn
2011-10 期刊論文 Growth mechanism and magnon excitation in NiO nanowalls Ashish Chhaganlal Gandhi, Chih-Yeh Huang, Chun Chuen Yang, Ting Shan Chan, Chia-Liang Cheng, Yuan-Ron Ma, and Sheng Yun Wu,* Nanoscale Research Letters
2011-09 期刊論文 Mechanism of light emission and electronic properties of a Eu3+-doped Bi2SrTa2O9 system determined by coupled X-ray absorption and emission spectroscopy. Ting-Shan Chan,* Chung-Li Dong,* Yi-Hauan Chen, Ying-Rui Lu, Sheng-Yun Wu, Yuan-Ron Ma, Chun-Che Lin, Ru-Shi Liu, Jeng-Lung Chen, JingHua Guo, Jyh-Fu Lee, Hwo-Shuenn Sheu, Chun-Chuen Yang and Chi-Liang Chen Journal of Materials Chemistry
2011-09 期刊論文 Quantum Size Effects on Vanadium Nanoparticles Chun-Chuen Yang , Wei-Luen Huang , Yi-Hsin Lin , Chang-Yu Weng , Zh-YuMo , and Yang-Yuan Chen IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
2011-09 期刊論文 Size-controllable synthesis and x-ray diffraction study of two-dimensional single-crystalline pure Zn hexagonal nanoplates R. S. Devan, J.-H. Lin, Y.-J. Huang, C.-C. Yang, Yung Liou, and Y.-R. Ma,* Nanoscale
2011-08 期刊論文 Polymerization of aniline under various concentrations of APS and HCl Shiow-Jing Tang, An-Tsai Wang, Su-Yin Lin, Kuan-Yeh Huang, Chun-Chuen Yang, Jui-Ming Yeh and Kuan-Cheng Chiu* Polymer Journal
2011-06 技術報告 X光繞射分析技術與應用 楊仲準
2011-01 期刊論文 Calorimetric properties of C14 and C15 YMn2 and YMn2(H,D)6 R.S.Liu*, I.Baginskiy,H.T.Kuo,S.M.Filipek,R.Wierzbicki,R.Sato,A.V.Tsvyashchenko,L.Fomicheva,H.H.Wud,CB.Tsai,C.C.Yang, Y.Y.Chen* international journal of hydrogen energy
2010-04 期刊論文 Interplay between the crystalline and magnetic structures in lightly Cr-doped Bi0.37Ca0.63Mn0.96Cr0.04O2.99 Chun-Chuen Yang, Wen-Hsien Li,* Chun-Ming Wu, Carissa C. H. Li, Jirong Sun, and Jeffrey W. Lynn Inorganic Chemistry
2010-01 期刊論文 Spontaneous self-organization of Cu2O/CuO core–shell nanowires from copper nanoparticles Jhong-Yi Ji, Po-Hsun Shih, Chun Chuen Yang, Ting Shan Chan, Yuan-Ron Ma, Sheng Yun Wu* Nanotechnology
2009-02 研討會論文 Crystal structure and magnetic properties of melt spun Sm(Co,V)7 ribbons Hsieh, C. C*.; Chang, H. W.; Chang, C. W.; Guo, Z. H.; Yang, C. C.; Chang, W. C.
2008-03 期刊論文 Coexistence of ferromagnetism and superconductivity in Sn nanoparticles W.-H. Li,* C.-W. Wang, C.-Y. Li, C. K. Hsu, C. C. Yang, and C.-M. Wu Physical Review B
2008-02 期刊論文 Effects of oxygen deficiency on the magnetic ordering of Mn in Tb0.9Na0.1MnO2.9 C. C. Yang, C.-M. Wu, W.-H. Li,* T S Chan, R S Liu, Y. Y. Chen and M. Avdeev J. Phys.: Condens. Matter
2008-02 其他 以中子粉末繞射分析晶體結構 楊仲準, 王進威
2007-12 期刊論文 Neutron diffraction and specific heat studies on the magnetic ordering in the [FeII(Δ)FeII(Λ)(ox)2(Phen)2]n molecular magnet C. J. Ho, J. L. Her, C. P. Sun, C. C. Yang, K. J. Lin, W. H. Li, J. W. Lynn, and H. D. Yang* Physical Review B
2007-05 研討會論文 Superconductivity in zero-dimensional indium nanoparticles F.-Y. Wu, C. C. Yang, C.-M. Wu, C.-W. Wang, and W.-H. Li*
2007-03 期刊論文 Magnetic ordering of Mn and Ru in (La0.52Ba0.48) (Mn0.51Ru0.49)O3 S. Y. Wu*, W.-H. Li, C. C. Yang, J. W. Lynn, and R. S. Liu Phys. Stat. Sol. B
2007-03 研討會論文 Neutron diffraction study of multiferroic Tb0.85Na0.15MnO3-y T. S. Chan, R. S. Liu*, C. C. Yang, W.-H. Li, Y. H. Lien, C. Y. Huang and J. W. Lynn
2007-01 期刊論文 Chemical Size Effect on the Magnetic and Electrical Properties in the (Tb1-xEux)MnO3 (0 <=x <= 1.0) System T. S. Chan, R. S. Liu,* C. C. Yang, W.-H. Li, Y. H. Lien, C. Y. Huang, and J.-F. Lee J. Phys. Chem. B
2007-01 期刊論文 Influence of Oxygen Defects on the Crystal Structure and Magnetic Properties of the (Tb1-xNax)MnO3-y (0 <= x<= 0.3) System T. S. Chan, R. S. Liu,* C. C. Yang, W.-H. Li, Y. H. Lien, C. Y. Huang, Jeff W. Lynn, Inorganic Chemistry
2006-11 研討會論文 Crystalline and Magnetic Structures of Sr2FeMoO6 Double Perovskites M. K. Chung, P. J. Huang, W-H. Li*, C. C. Yang, T. S. Chan, R. S. Liu, S. Y. Wu, and J. W. Lynn
2006-11 研討會論文 Magnetic order and spin fluctuations in Ni-rich Li0.9Ni1.1O2 C. C. Yang*, M. K. Chung, S. Y. Wu, W. H. Li, Y. D. Yao, J. W. Lynn, T. S. Chan, R. S. Liu
2006-09 期刊論文 Magnetic instability and oxygen deficiency in Na-doped TbMnO3 C. C. Yang, M. K. Chung, W.-H. Li,* T. S. Chan, R. S. Liu, Y. H. Lien, C. Y. Huang, Y. Y. Chen, Physical Review B
2006-05 研討會論文 Magnetic structures of [Co3(pyz)(HPO4)2F2], a fluorinated cobalt phosphate with a pillared layer structutre C. C. Yang, S. F. Lee*, Y. D. Yao, W.-H. Li, K. H. Lii, J. W. Lynn
2006-02 期刊論文 London Penetration Depth of Zero-Dimensional Pb Nanoparticles P. J. Huang, M. K. Chung, C. C. Yang, and W.-H. Li* Chinese Journal of Physics
2005-12 期刊論文 Enhancement of superconductivity by the small size effect in In nanoparticles W.-H. Li,* C. C. Yang, F. C. Tsao, S. Y. Wu, P. J. Huang, M. K. Chung, and Y. D. Yao Physical Review B
2005-12 其他 物理進展與諾貝爾榮耀 楊仲準
2005-09 期刊論文 Transport characteristics and unconventional magnetoresistance in nonmagnetic Ag/PbO nanocompacts W.-H. Li,* S. Y. Wu, P.-C. Lin, P. J. Huang, F. C. Tsao, M. K. Chung, C. C. Yang, and Y. D. Yao Physical Review B
2005-07 研討會論文 Tunneling magnetoresistance in Ag/Co nanoparticle composites S. Y. Wu, C. C. Yang, F. C. Tsao, P. J. Huang, M. K. Chung and W.-H. Li*
2005-05 研討會論文 Mn magnetic ordering in fully oxygenated Lu1?xScxMnO3 (x =0, 0.5, and 1) P. J. Huang, S. Y. Wu, F. C. Tsao, C. C. Yang, M. K. Chung, W.-H. Li*, J. W. Lynn, H. C. Ku
2004-05 研討會論文 Mn magnetic ordering in fully oxygenated LuMnO3 F. C. Tsao, P. J. Huang, C. C. Yang, S. Y. Wu, W.-H. Li*, K. C. Lee, J. W. Lynn, H. C. Ku
2004-05 研討會論文 Short range magnetic corrections in spinel Li(Mn0:976Co0:024)2O4 C.C. Yang, F.C. Tsao, S.Y. Wu, W.-H. Li*, K.C. Lee, J.W. Lynn, R.S. Liu
2003-11 期刊論文 Quantum size effects on the superconducting parameters of zero-dimensional Pb nanoparticles W.-H. Li,* C. C. Yang, F. C. Tsao, and K. C. Lee Physical Review B
2003-01 期刊論文 Magnetic ordering of Fe in NCH5-intercalated iron phosphate Fe(OH)PO4 C. C. Yang, S. Y. Wu, W.-H. Li,* K. C. Lee, J. W. Lynn, C.-G. Wu Physica B
2003-01 期刊論文 Quantium thermal contraction of Au nanoparticle W. H. Li,* S. Y. Wu, C. C. Yang, F. C. Tsao, Synthetic Metals
2002-11 期刊論文 Crystal structure and magnetic ordering of Mn and Ce in La0.7Ce0.15Ca0.15MnO3 S. Y. Wu, C. C. Yang, F. C. Tsao, W.-H. Li, K. C. Lee, J. W. Lynn and H. D. Yang J. Phys.: Condens. Matter
2002-09 期刊論文 Thermal Contraction of Au Nanoparticles W.-H. Li,* S.Y.Wu, C. C. Yang, S. K. Lai, and K. C. Lee Physical Review Letters
2002-05 期刊論文 Short-range magnetic correlations in spinel LiMn2O4 C. C. Yang, S.Y. Wu, W.-H. Li,* K. C. Lee, J. W. Lynn, R. S. Liu, C. H. Shen Materials Science and Engineering B